พันธกิจของบริษัท: ทำให้โลกสว่างไสว

ค่านิยมหลัก: ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความรับผิดชอบ

ปรัชญาองค์กร:

เรียนรู้และก้าวหน้า ทำงานเป็นทีมเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

เปิดใจและให้อภัย

เป้าหมายและประสิทธิภาพที่มุ่งเน้น

ตั้งตัวอย่างผ่านความรับผิดชอบ

เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับความเมตตากรุณาเป็นกุญแจเชื่อมโยง

ปรัชญาการบริการ:

เพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา

ความคิดริเริ่ม.

ประสิทธิภาพ.

มาตรฐาน

ความรอบคอบ

การสื่อสาร:

ความซื่อสัตย์ชนะอนาคต

ความเป็นมืออาชีพหล่อหลอมคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์กร: ความสุภาพเรียบร้อย ความร่วมมือ ความอุตสาหะ ความภักดี การมองโลกในแง่ดี ความเป็นมืออาชีพ

01