พันธกิจของ บริษัท : จุดไฟให้โลก

ค่านิยมหลัก: ความซื่อสัตย์ความกตัญญูความรับผิดชอบ

ปรัชญาองค์กร:

เรียนรู้และก้าวหน้าทำงานเป็นอารมณ์เพื่อให้ประสบความสำเร็จ

เปิดใจกว้างและให้อภัย

มุ่งเน้นเป้าหมายและประสิทธิภาพ

กำหนดตัวอย่างผ่านความรับผิดชอบ

เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับความเมตตากรุณาเป็นกุญแจสำคัญ

ปรัชญาการบริการ:

เพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา

ความคิดริเริ่ม

อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน

อาทร

การสื่อสาร:

ความซื่อสัตย์ชนะอนาคต

ความเป็นมืออาชีพหล่อหลอมคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์กร: ความพอประมาณความร่วมมือความพากเพียรความภักดีความเป็นมืออาชีพ

01